.

.

.

Pravobranilaštvo

Pravobranilaštvo je poseban organ Tuzlanskog kantona, odnosno općine, koji u skladu sa propisima preduzima određene mjere u svrhu pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Kantona, odnosno općine.

Pravobranilaštvo svoju funkciju vrši samostalno u skladu sa Ustavom, a na osnovu zakona i drugih porpisa i općih akata.

Pravnu zaštitu imovine i imovinskih interesa Kantona vrši Kantonalno pravobranilaštvo, a pravnu zaštitu imovine i imovinskih interesa općine Općinsko pravobranilaštvo.

Općinsko pravobranilaštvo vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine i općinskih organa i vrši poslove zaštite imovine i imovinskih interesa pravnih lica koje osniva općina, ako je to aktom o osnovanju predviđeno.

Pravobranilaštvo pruža stručnu pomoć općinskim organima, službama i ustanovama i pravnim licima koje osniva općina, ako je to aktom o osnivanju predviđeno.

Navedeni organi i pravna lica dužni su pribaviti pravno mišljenje Kantonalnog, odnosno, Općinskog pravobranilaštva prije zaključenja ugovora o;

  • kupoprodaji
  • zamjeni
  • zakupu
  • prijenosu na privremeno ili trajno korišćenje stvari,

      uz naknadu ili bez naknade

  • koncesiji
  • građenju i udruživanju sredstava za građenje
  • statusnim i ugovornim oblicima povezivanja društava
  • kao i kod drugih ugovora kojima pribavljaju stvari ili raspolaže

stvarima, odnosno materijalnim pravima.

Funkciju općinskog pravobranilaštva vrši općinski pravobranilac i njegov zamjenik. Kantnonalnog pravobranioca i njegovog zamjenika imenuje i smjenjuje predsjednik Kantona uz potvrdu Skupštine Kantona. Općinskog pravobranioca i njegovog zamjenika imenuje i smjenjuje općinski načelnik uz potvrdu općinskog vijeća.

Pravobranilac se imenuje na četiri godine i može biti ponovo imenovan. Zamjenik pravobranioca se imenuje za vršenje dužnosti bez ograničenja trajanja mandata

Sredstva za rad pravobranilaštva se osiguravaju u budžetu Kantona, odnosno općine.

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.