.

.

.

ELEMENTARNE NEPOGODE

POPLAVE I KLIZIŠTA

ODRŽANA 5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICA

ODRŽANA 5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICAVijećnička pitanja i inicijative:

Fadil Mešić (BOSS) – pitanje uređenja doma na Gaju.

Vehid Osmanović (SDP) – inicijativa da se preduzimu aktivnosti oko utvrđivanja grantnog roka na sanaciji klizišta u zaseoku Mehići u Gornjoj Orahovici, te da se sa izvođačem dogovori sanacija oštećenja koja su nastala poslije nedavnih obilnih padavina.

Ibrahim Hasić (SDP) – inicijativa da se  zbog odrona kamena izvrši čišćenje saobraćajnice i kanala kroz Sklop i do Drijenčkog mosta, na putu Gračanica – Malešići.

Senad Selimovilć (SDA) – pitanje početka sanacije mosta na ulazu u Trnovce i povlačenja sredstava za tu namjenu predviđenih budžetom.

Hasan Fehratović (SDA) – pitanje nastavka izgradnje i rekonstrukcije regionalnog puta R-461a, na dionici Gornja Orahovica – Donja Orahovica upućeno je Kantonalnoj direkciji cesta Tuzla; inicijativa  upućena Federalnoj direkciji cesta za izradu izlivnih traka na raskrsnici magistralnog puta M-4 Doboj – Tuzla i na lokalitetu Rječica regionalnog puta R-461a Donja Orahovica – Srebrenik u cilju veće prohodnosti i bezbjednosti učesnika u saobraćaju.

Zvonimir Šnobl (SDP) – inicijativa upućena Policijskoj stanici Gračanica za rješavanje problema prosjačenja u Gračanici.

Esma Pašić (SDA) – pitanje dostupnosti javnih preduzeća na internetu; inicijativa da se uvede gradska autobuska linija na području MZ Gračanica.

Almedin Devedžić (SDA) – pitanje rješavanja klizišta na glavnom putu u MZ Lukavica.

Hasan Puškar (SDA) – pitanje nadležnosti za postavljanje saobraćajnih znakova u blizini škola na području općine.

Rahim Gadžić (SDA) – pitanje smanjenja uplata za potrošnju javne rasvjete i pitanje uplate sredstava za održavanje puteva u mjesnim zajednicama.

Sead Gazibegović (SDP) – pitanje izlivanja kanalizacionog kolektora u rijeku Sokolušu s desne strane u naselju Riječka i pitanje nadležnosti JP Komus za čišćenje korita rijeke Sokoluše i nanosa otpada ispod mosta Rampa u istom naselju.

Na neka od postavljenih vijećničkih pitanja odgovore je dao Općinski načelnik Nusret Helić.

Nakon usvajanja dnevnog reda uslijedile su kratke rasprave i jednoglasno usvajanje prve četiri tačke dnevnog reda: Odluka o proglašenju rezultata izbora za vijeća mjesnih zajednica Gračanica i Lukavica, Odluka o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Gračanica, Odluka o određivanju matičnih područja za vođenje matičnih knjiga na području općine Gračanica i Odluka o podizanju spomen-obilježja u MZ Gračanica.

Odluka o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje članova Općinske izborne komisije Gračanica nakon rasprave i odbijanja predloženih amandmana usvojena je sa 17 glasova ZA.

U nastavku sjednice jednoglasno su usvojeni Odluka o promjeni statusa nepokretnosti, Akcioni plan jačanja socijalne zaštite i inkluzije djece i odraslih u općini Gračanica za 2013-2014. godinu, te Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Gračanica u 2012. godini.

Usvojena je i Informacija o realizaciji odluke o stipendiranju učenika i studenata u školskoj 2012/2013. godini, uz zaključak da stipendiju dobiju svi učenici i studenti koji imaju isti broj bodova kao i posljednji kandidat u okviru utvrđenog broja stipendija.

Određen je rok do 6. marta da se u pisanom obliku dostave dodatni prijedlozi, primjedbe i sugestije po 11. i 12. tački dnevnog reda – Javna rasprava – prijedlozi, primjedbe i sugestije na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju i Javna rasprava – prijedlozi, primjedbe i sugestije na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona.

Na kraju sjednice jednoglasno su prihvaćeni rješenja i zaključci Imovinsko – pravne službe.

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.