.

.

.

Lična karta općine


Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Gračanica
 
 
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Canton of Tuzla 
Gračanica Municipality
TELEFONI: Centrala:  035/700-800                                                                               FAX: 035/707-000
  Lična karta   Privreda- poslovni subjekti prema obliku organizov.
  1991.     2016.
Površina općine 387 km2     219,5 km2
Broj naselja 28     23
Ukupan broj stanovnika 59.134     45.220
Domicilno       44.731
Raseljena i prognana lica (31.12.2015.)       489
         
NACIONALNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA 2016.
Bošnjaci 43.857     96,99%
Srbi 157     0,37%
Hrvati 72     0,16%
Ostali 924     2,00%
UKUPNO : 45.220     100,00%

Prirodna bogatstva: nemetalne mineralne 
sirovine,betonit,kaolin,kvarcni pijesak,tuf,
keramičke i vatrostalne gline i krečnjaci. Termomineralne vode (1 eksploatacioni bunar
prosječnog kapaciteta 80 litara u sekundi po 
bušotini). Zemljišni resurs: pogodno za proizvodnju 
zdrave hrane.

  Broj subjekata Zaposleno
PRAVNA LICA 442 6259
FIZIČKA LICA 669 1987
JAVNE USTANOVE 19 887
BANKE 10 58
MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE 6 18
OSIGURANJA 12 27
UKUPNO:  1.111 9236
     
Zaposlenost    
UKUPNO ZAPOSLENO 9.236  
Evidentirano nezaposlenih    
dan 31.12. 2015. godine 9.345  

 Na nivou općine postoji 77 Udruženja građana

Broj umirovljenika na općini Gračanica u 2015.godini: 5.633


  Poljoprivreda:
Oranice (njiva) 8.947 ha
Voćnjaci 1.693 ha
Livade 1.016    ha
Pašnjaci 1.472 ha
Šume 6.619 ha
Ostalo neplodno zemljište 1.750 ha
Ribnjaci,bare,trstici 0 ha
Fizičkih i pravnih lica upisanih u registar poljoprivrednih gazdinstava je: 2174
Ukupan broj peradarski farmi:55
sa kapacitetom od 1.125.000 komada
 
  Obrazovanje
Na općini Gračanica ima osnovnih škola 11
Srednjh škola 2
  Zaposleno Br. učenika
Osnovne škole 506 4.588
Gimnazija 38 150
Mješovita škola 150 1.472
PU Centar za obrazovanje odraslih  19  348
Ukupno  zaposleno:
713
6.210

  Zdravstvo
  Opća bolnica     Dom zdravlja
Ljekara specijalista
16
   
26
Ljekara opće prakse
5
    31
Stomatologa
0
    7
Biokemičar
0
   
1
Biolog
0
   
0
Ginekolog
2
   
3
Logoped
0
   
1
Farmaceut
0
   
1
Medicinske sestre VSS

8

   

4

Medicinskih radnika VŠS
1
   
6
Medicinskih radnika SSS
87
   
91
Ostalih radnika
43
   
45
Ukupno zaposleno
162
   
215
Područnih ambulanti
 
    12
Privatnih ordinacija
 
    13
Timovi porodične medicine       22
  Stočni fond
Krupna stoka  6.700 grla
Sitna stoka  5.200 grla
Perad : Brojleri (tov) 2.169.500 kom.
Koke nosilice 30.500 kom.

Na općini Gračanica ima 55 peradarskih farmi.

Pčelarstvo: košnica

2450 kom.

  Kultura
Pozorišna i kino dvorana sa 360 mjesta
Biblioteka 15 sa ( 119.752 knjiga)
Izložbeni i drugi prostori Doma kulture

Izdavaštvo: "Gračanički glasnik"


  Vjerski objekti
  • U Gračanici: 6 džamija, 1 pravoslavna i 1 katolička crkva.
  • U ostalim mjesnim zajednicama ima 31 džamija i 26 meftefa

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.