.

.

.

Lična karta općine


Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Gračanica
 
 
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Canton of Tuzla 
Gračanica Municipality
TELEFONI: Centrala:  035/700-800                                                                               FAX: 035/707-000
  Lična karta   Privreda- poslovni subjekti prema obliku organizov.
  1991.     2015.
Površina općine 387 km2     219,5 km2
Broj naselja 28     23
Ukupan broj stanovnika 59.134     48.403
Domicilno       47.886
Raseljena i prognana lica (31.12.2015.)       517
         
NACIONALNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA 2015.
Bošnjaci 46.911     96,92%
Srbi 330     0,68%
Hrvati 194     0,40%
Ostali 968     2,00%
UKUPNO : 48.403     100,00%

Prirodna bogatstva: nemetalne mineralne 
sirovine,betonit,kaolin,kvarcni pijesak,tuf,
keramičke i vatrostalne gline i krečnjaci. Termomineralne vode (1 eksploatacioni bunar
prosječnog kapaciteta 80 litara u sekundi po 
bušotini). Zemljišni resurs: pogodno za proizvodnju 
zdrave hrane.

PRAVNA LICA 437
FIZIČKA LICA 630
JAVNE USTANOVE 19
BANKE 10
MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE 5
OSIGURANJA 12
UKUPNO:  1.067
   
Zaposlenost  
UKUPNO ZAPOSLENO 9.235
Evidentirano nezaposlenih  
dan 31.12. 2015. godine 9.345

 Na nivou općine postoji 77 Udruženja građana

Broj umirovljenika na općini Gračanica u 2015.godini: 5.633


  Poljoprivreda:
Oranice (njiva) 8.962 ha
Voćnjaci 1.694 ha
Livade 965    ha
Pašnjaci 1.471 ha
Šume 1.789 ha
Ostalo neplodno zemljište 39 ha
Ribnjaci,bare,trstici 0 ha
Fizičkih i pravnih lica upisanih u registar poljoprivrednih gazdinstava je: 1977
Ukupan broj peradarski farmi:55
sa kapacitetom od 1.135.000 komada
 
  Obrazovanje
Na općini Gračanica ima osnovnih škola 11
Srednjh škola 2
  Zaposleno     Br. učenika
Osnovne škole 496     4.598
Gimnazija 47     272
Mješovita škola 162     1.788
Ukupno  zaposleno:
705
    6.658

  Zdravstvo
  Opća bolnica     Dom zdravlja
Ljekara specijalista
16
   
24
Ljekara opće prakse
5
    26
Stomatologa
-
    7
Biokemičar
-
   
1
Biolog
-
   
-
Ginekolog
2
   
3
Logoped
-
   
-
Farmaceut
0
   
1
Medicinske sestre VSS

8

   

 -

Medicinskih radnika VŠS
1
   
7
Medicinskih radnika SSS
87
   
97
Ostalih radnika
43
   
44
Ukupno zaposleno
162
   
210
Područnih ambulanti
 
    11
Privatnih ordinacija
 
    13
Timovi porodične medicine       25
  Stočni fond
Krupna stoka  6.460 grla
Sitna stoka  5.525 grla
Perad : Brojleri (tov) 2.000.000 kom.
Koke nosilice 30.000 kom.

Na općini Gračanica ima 55 peradarskih farmi.

Pčelarstvo: košnica

2500 kom.

  Kultura
Pozorišna i kino dvorana sa 360 mjesta
Biblioteka ( 40.174 knjiga)
Izložbeni i drugi prostori Doma kulture

Izdavaštvo: "Gračanički glasnik"


  Vjerski objekti
  • U Gračanici: 6 džamija, 1 pravoslavna i 1 katolička crkva.
  • U ostalim mjesnim zajednicama ima 31 džamija i 26 meftefa

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.